This project is read-only.
PEACH
Chương trình xây dựng để quản lý doanh thu hàng ngày tại một trạm xăng.
Các thông tin quản lý bao gồm thông tin hàng bán, hàng nhập.
Mỗi một ngày chia ra làm 2 phiên bán buổi sáng và buổi chiều. Các chỉ số công tơ sẽ được ghi lại đầu và cuối mỗi buổi để tính ra lượng hàng đã bán.
Chương trình cho phép in được hóa đơn bán hàng cho những khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn để làm căn cứ thanh toán. (hóa đơn có tính VAT)

Last edited Aug 19, 2012 at 4:37 PM by dreegoo, version 4